ایرنا مناطق نفتخیزجنوب اهوازخبر شرکت ملی حفاری دانا آب و فاضلاب اهواز مقام معظم رهبری خبرگزاری فارس
تاریخ انتشار خبر: ۱۴ , خرداد, ۱۳۹۷ | ۱۷:۲۵:۲۰
کد مطلب : 11735

نگاهی آسیب شناسانه ازمنظرحقوق شهروندی به موضوع اخذحق پارکینگ توسط پارکبانهادرکلانشهراهواز

نگاهی آسیب شناسانه ازمنظرحقوق شهروندی به موضوع اخذحق پارکینگ توسط پارکبانهادرکلانشهراهواز به قلم :منوچهردوستی ✅ *باپذیرش این واقعیت که درهرشهراداره […]

نگاهی آسیب شناسانه ازمنظرحقوق شهروندی به موضوع اخذحق پارکینگ توسط پارکبانهادرکلانشهراهواز
منوچهر دوستی. معاون شهرداری یک 20180604_215413
به قلم :منوچهردوستی

✅ *باپذیرش این واقعیت که درهرشهراداره امورشهرواخذعوارض وایجادواجرای ضوابط قانونی لازم برای شهرسازی ومشارکت همگانی بویژه درحوزه نوسازی برعهده شهرداری است و شهرداران رییسان شهرهستند،بطوریقین می توان ازفعالیت موازی سایردستگاههادرحوزه اختیارات شهرداریها به جد جلوگیری کرد*

*ناگفته پیداست که هم شهروندان و سایراشخاص حقوقی ودستگاههای مختلف درکشور،شهرداریهارابعنوان اولین مرجع ونهادخدمت رسان درحوزه توسعه خدمات شهری به رسمیت می شناسندوازنهادمذکوردرهرزمان برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون ورفاه شهروندان حقوقی رل مطالبه گری می نمایند*

*امادراین میان براساس رسم غیرمتعارفی که متاسفانه طی سالیان نه چندان دوردرکشورمامعمول گردیده است، افرادواشخاص حقیقی وحقوقی معلوم نیست باچه پشتوانه ای درتلاش هستندکه درهرشرایط ممکن ،به جای پرداختن به وظایف اصلی وقانونی خود، به فعالیتهای نامربوط و موازی، خصوصادرمحدوده فعالیت شهرداری درشهرهامی پردازند*

*مهمترین انتقادوارده به نحوه عملکردچنین اشخاصی (حقیقی یاحقوقی)رامی توان درزمینه وجودوفعالیت پارکبانهایی مطرح ساخت که سازوکارآنهابه هیچ وجه نه مطابق قانون بوده و نه ادامه کارآنهاضرورتی راباخوددرپی خواهدداشت هرچندتابه حال تمام نهادهاودستگاههای باصطلاح صادرکننده مجوزبراین عناصرخودروزه سکوت گرفته اندوازپاسخگویی به افکارعمومی ومطبوعات ومردم طفره رفته وروی برگردانده اند*

*بنظرمی رسدهم شهرداری اهوازو هم شهروندان موافق باحضوروادامه اجحاف این افراددراخذ وجوه نباشندزیرابرابرقانون تنهامرجع اخذچنین عوارضی شهرداری است که درروندانجام امور،ازدیربازتاآینده توانسته و خواهدتوانست این وجوه رادربخشهای مختلف (ترافیک ــ آموزش شهروندی ــ توسعه امورحمل ونقل ویاایجادامکانات رفاهی برای شهروندان براساس وظیفه ذاتی وقانونی دیگرهزینه نمایند*

*ازیادنبریم که اخذعوارض و پشتیبانی وحمایت ازعملکرد یک یاچندنفرویاجریانی که قانون وشهرداری آنهارابه رسمیت نمی شناسد،درمقام خودنمیتواندمانع ازاعتراض شهروندان و یاپیگیری مدعی العموم و ورود آن به چنین مساله محرزی درخصوص آذارواذیت شهروندان ،به ویژه دراین اوضاع واحوال بداقتصادی باشدو انتظارمی رودتااستانداری خوزستان و فرمانداری اهواز و دستگاه قضایی وازهمه مهمترمدعی العموم محترم به این موضوع مهم ورودکرده و باآن به نحومقتضی ودرخوربرخوردکنندو ازدریافت کنندگان این وجوه غیرقانونی ، مبالغ اخذشده پیشین و فعلی رابه نفع شهروندان مطالبه نمایندوانشاالله که درنتیجه این اقدام وفرایند، شرایطی راپدیدارآورندکه منبعدازانجام کارهای موازی ،توسط هریک ازاشخاص وافرادغیرجدا جلوگیری بعمل آید*