ایرنا مناطق نفتخیزجنوب اهوازخبر شرکت ملی حفاری دانا آب و فاضلاب اهواز مقام معظم رهبری خبرگزاری فارس
تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , اسفند, ۱۳۹۶ | ۱۴:۱۰:۰۳
کد مطلب : 11665

شهروندوانواع آن* *به قلم:منوچهردوستی*

*شهروندوانواع آن* *به قلم:منوچهردوستی* *همواره تاریخ نویسان وفیلسوفان ودست اندرکاران علوم اجتماعی تلاش نموده اندتادرحوزه زندگی شهری وشهرنشینی تعریف جامع […]

IMG-20180303-WA0013
*شهروندوانواع آن*

*به قلم:منوچهردوستی*

*همواره تاریخ نویسان وفیلسوفان ودست اندرکاران علوم اجتماعی تلاش نموده اندتادرحوزه زندگی شهری وشهرنشینی تعریف جامع وکاملی راازشهروندارایه نمایند.اماچون باواقعیت انسان روبروهستندودرحوزه های مختلف این انسان دارای ابعادناشناخته ای است .به تحقیق آنهاهم به تعاریف مختصروکوتاهی دراین زمینه وبنابه فراخورحال خودارایه کرده اند.همه آنهاتعلق یک فردرابه کشوریازبان ویافرهنگ ویاابزارهای گوناگون ورایج راازمولفه های شهروندی ومشخصات یک شهروندعنوان کرده اند*
*امامهمتراینکه احساس وباورتعلق یک فردبه یک کشورکه درآن کشورزندگی می کنندوازقوانین جاری وساری آن کشورتبعیت می کنندقطعابهترین مشخصه یک شهرونداست*

*دریک فرایندکلی اگرماشهروندان رابه سبب نگاه مبتنی برروشهای جامعه شناسی وشهروندسالارانه موردارزیابی ونقدوپردازش قراردهیم*

*امادریک نگاه خوشبینانه شهروندان را به سه دسته عمده (عدالت جو-مشارکت طلب-شهروندمسوول ) میتوانیم تقسیم بندی کنیم*

*شهروندمسول ،کسی است که خودرادربرابرخودش وتکالیفی که برعهده داردازقبیل کسب آگاهی، پاک نگهداشتن محل زندگی خود، انجام آنچه که ازنظردینی ویاحقوقی که بایدانجام دهدومواردی ازاین قبیل مسوول می بیند.وبراین باوراست که درصورت انجام اینگونه امورقطعااوموفق وممتازخواهدبود*

*شهروندمشارکت جو-شخصی است که علاوه برپرداختن وتوجه به این ویژگی هاقعالانه بعنوان یک عنصردرجامعه مدنی وشهریامنطقه ای که درآن سکونت وزندگی میکنددرسطوح اجتماعی وملی علاقمندبه همکاری وحضوراست ومی آیدتادرکنارمشارکت خودباسایرافراد وبخشهای اجتماعی درواقع خودرابعنوان تکه ای ازپازلی تعریف کندکه دریک ارتباط دوسویه هم نیازخودوهم نیازشهررابرآورده سازد.اودرواقع نقش آفرین ونقش پذیراست*

*شهروندعدالت محور-سومین دسته ازشهروندانی است که درکناروظایف دوگانه پیشین (مسولیت فردی واجتماعی) تلاش میکندتاازمولفه های عدالت محورومبتنی برگفتمان ورویکردعدالت محورانه درراه تحقق اهداف وآرمانهای بلندخودویاآنچه که یک شهرایده آل به آن نیازمنداست رمزگشایی نموده وبهره گیری نماید*

*اوشهروآنچه که درآن است رابرای خودواجتماع پیرامونی خودبه تنهایی نمیخواهدبلکه براین باوراست که درراه دستیابی به مواهب وآنچه که دردسترس اواست دیگرشهروندان هم می توانندبه همین تناسب وبراساس نوعدوستی ودانش خودوایشان واستفاده وایجادساختارهای اطمینان بخش وقابل قبول دیگرشهروندان هم بایدسهیم شده وبهره گیری نمایند*